Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LSOT.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY LICENCYJNEJ I REJESTRACJA PRODUKTU

4. SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lsot.pl prowadzony jest przez spółkę LSOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kwiatowa 3/10, 61-881 Poznań); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476095; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy - KRS; NIP: 7831704115; REGON: 302542049; adres poczty elektronicznej: biuro@lsot.pl.
1.2. Serwis Internetowy i jego funkcjonalności oraz niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, z wyłączeniem konsumentów.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający
utworzenie Konta Klienta albo Konta Forum.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka.
1.4.4. FORUM – Usługa Elektroniczna, forum internetowe dostępne w Serwisie Internetowym umożliwiające korzystającym z niego Usługobiorcom prowadzenie dyskusji, wymianę poglądów i opinii oraz wzajemną pomoc związaną z tematyką Serwisu Internetowego oraz Programów.
1.4.5. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym zawieranie Umów Licencyjnych) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem); osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Licencyjną ze Sprzedawcą.
1.4.6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.7. KONTO FORUM – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o aktywności Usługobiorcy w ramach Forum.
1.4.8. KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o złożonych Zamówieniach i zawartych Umowach Licencyjnych.
1.4.9. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.).
1.4.10. PRODUKT – dostępny w Serwisie internetowym program komputerowy wraz z pozostałymi elementami, niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część, będący przedmiotem Umowy Licencyjnej między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.11. PRZESYŁKA ELEKTRONICZNA – sposób dostarczenia Produktu do Klienta polegający na przesłaniu Klientowi na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu (w celu pobrania Produktu należy kliknąć na link albo wpisać go w oknie przeglądarki internetowej) oraz unikalnego klucza licencyjnego do Produktu umożliwiającego rozpoczęcie korzystania z Produktu.
1.4.12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.
1.4.13. REJESTRACJA PRODUKTU – potwierdzenie nabycia licencji do Produktu, które umożliwia rozpoczęcie jego używania, odbywające się poprzez wprowadzenie przez Klienta w formularzu elektronicznym podczas instalacji Produktu otrzymanego od Sprzedawcy unikalnego klucza licencyjnego oraz przypisanych Klientowi nazwy użytkownika i hasła Konta Klienta.
1.4.14. SERWIS INTERNETOWY - Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:
www.lsot.pl.
1.4.15. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka LSOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Kwiatowa 3/10, 61-881 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476095; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy - KRS; NIP: 7831704115; REGON: 302542049; adres poczty elektronicznej: biuro@lsot.pl.
1.4.16. UMOWA LICENCYJNA – umowa udzielenia lub przedłużenia licencji na Produkt zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego.
1.4.17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego.
1.4.18. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym Usług Elektronicznych) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem); osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.19. ZAMÓWIENIE - oświadczenie Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Licencyjnej ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1. W Serwisie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Klienta, Konto
Forum, Formularz Zamówienia oraz Forum.
2.1.1. Konto Klienta – utworzenie Konta Klienta następuje w trakcie składania Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia – po złożeniu Zamówienia zostaje utworzone Konto Klienta. Utworzenie Konta Klienta następuje w przypadku składania Zamówienia przez Klienta nieposiadającego dotychczas Konta Klienta. Po utworzeniu Konta na podany adres poczty elektronicznej Klient otrzymuje nazwę Konta Klienta oraz hasło do Konta Klienta, które może następnie zmienić.
2.1.2. Konto Forum – korzystanie z Konta Forum możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: nazwa, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
2.1.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Potwierdzam zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów.
2.1.4. FORUM – korzystanie z Forum rozpoczyna się po przejściu do zakładki „Forum” w Serwisie
Internetowym. Warunki korzystania z Forum:
2.1.4.1. Przeglądanie tematów i wpisów na Forum dostępne jest dla wszystkich Usługobiorców i nie wymaga utworzenia Konta Forum. Udział w dyskusjach (w tym tworzenie tematów i wpisów) na Forum wymaga uprzedniego utworzenia Konta Forum i zalogowania się na nie przez Usługobiorcę.
2.1.4.2. Forum i wypowiedzi na nim zamieszczane nie stanowią materiału prasowego i nie stanowią publikacji Usługodawcy. Forum stanowi jedynie udostępnienie przestrzeni w Serwisie Internetowym do swobodnej wypowiedzi Usługobiorców oraz udostępnienie przestrzeni na serwerach Usługodawcy w celu przechowywania danych stanowiących treści zamieszczane przez Usługobiorców na Forum.
2.1.4.3. Usługobiorcy zamieszczający wypowiedzi na Forum rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność prawną z tytułu rozpowszechniania treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, w zakresie zarówno bezwzględnie obowiązujących zakazów, jak i skutków naruszenia praw osób trzecich.
2.1.4.4. Wypowiedzi zamieszczane na Forum powinny mieć charakter merytoryczny i powinny być związane z tematyką Serwisu Internetowego oraz Produktami. Usługodawca zastrzega sobie prawo usuwania, modyfikowania i niepublikowania wypowiedzi Usługobiorców bez podania przyczyny.
2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
2.2.1. Konto Klienta, Konto Forum oraz Forum w Serwisie internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
się Usługodawca:
2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
2.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY LICENCYJNEJ I REJESTRACJA PRODUKTU

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Serwisu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
3.3. Umowa Licencyjna zawierana jest na okres i na warunkach licencji danego Produktu podanych w opisie Produktu wybranego przez Klienta, w trakcie składania Zamówienia oraz w samym Produkcie podczas jego instalacji.
3.4. Zawarcie Umowy Licencyjnej za pomocą Formularza Zamówień
3.4.1. W celu zawarcia Umowy Licencyjnej niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta
Zamówienia.
3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Licencyjna między Klientem, a Sprzedawcą.
3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Licencyjnej następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu internetowego, (2) udostępnienie warunków licencji danego Produktu w opisie Produktu i w samym Produkcie oraz (3) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. Treść Umowy Licencyjnej jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.
3.6. Rejestracja Produktu
3.6.1. Do dokonania Rejestracji Produktu niezbędne jest uprzednie (1) złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień wraz z utworzeniem Konta Klienta (jeżeli nie było wcześniej utworzone), (2) zawarcie Umowy Licencyjnej, (3) dokonanie płatności, (4) pobranie Produktu oraz (5) otrzymanie przez Klienta za pomocą Przesyłki Elektronicznej unikalnego klucza licencyjnego do Produktu umożliwiającego rozpoczęcie korzystania z Produktu.
3.6.2. Rejestracja Produktu następuje po podaniu w formularzu elektronicznym podczas instalacji Produktu nazwy i hasła Konta Klienta oraz unikalnego klucza licencyjnego do Produktu umożliwiającego rozpoczęcie korzystania z Produktu.

4. SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl (płatności obsługuje spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166
Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495).
4.2. Klient obowiązany jest dokonać płatności tytułem Umowy Licencyjnej niezwłocznie, nie później niż
w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Licencyjnej.

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
5.1.1. Przesyłka Elektroniczna.
5.2. Przesyłka Elektroniczna jest bezpłatna.
5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę płatności tytułem Umowy Licencyjnej (za dzień otrzymania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy).

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym
czasie w drodze porozumienia stron.
6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto Klienta).
6.2.1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lsot.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kwiatowa 3/10, 61-881 Poznań. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
6.2.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
6.3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie w inny sposób umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej nie ma wpływu na już złożone Zamówienia i zawarte Umowy Licencyjne.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę, dotyczące
Produktu oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu internetowego:
7.1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu internetowego, dotyczące Produktu oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lsot.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kwiatowa 3/10, 61-881 Poznań. W opisie reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
7.1.2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres.

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

8.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Licencyjnej zawartej z Klientem w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Licencyjnej w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
8.2. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconego wynagrodzenia z tytułu Umowy Licencyjnej. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku
polskim.
9.2. Zmiana Regulaminu:
9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.